Hem
Historia
Ideell förening
Bidrag och stipendier
SophiaNytt
Årsberättelse
Restaurang
Medlemsservice
 

Bengt Pernow till minne (2009-05-31)

En av Sophiahemmets förgrundsgestalter, professor Bengt Pernow, avled den 17 maj, vid en ålder om 85 år. Bengt hade en gedigen medicinsk bakgrund som överläkare vid Serafimerlasarettet, som en av de första professorerna vid Huddinge Sjukhus och som professor i Klinisk Fysiologi vid Karolinska Sjukhuset. Meritlistan är lång. Han var bland annat ordförande i medicinska Nobel-kommittén 1978 – 82.

Sophiahemmet befann sig i en allvarlig kris i början av 1980-talet. Oenighet rådde bland företag och stiftelser, vilka tidigare stött eller visat intresse för verksamheten. Bengt Pernow övertalades att åtaga sig ordförandeskapet. Efter en period av besvärliga förhandlingar skapades förtroende för ett nytt handlingsprogram under en ny verkställande ledning. Alla berörda parter enades om att stödja detta program. Bengts kompetens, skicklighet och aktiva diplomati ledde till bildandet av Sophiahemmet AB med kraftfullt stöd av dessa intressenter och vänföreningen ”Sophiahemmet, ideell förening”. Med nya finansiella resurser, en ny organisation och med Bengt som bolagets förste styrelseordförande lades en stark grund för en nyutveckling av verksamheten.

Under Bengts ledning kunde Sophiahemmet genomgå en ordentlig upprustning och modernisering. Organisationen förändrades. Sjukhuset nydanades och befattningen Vårdhemsläkare konverterades till Chefläkare, en tydlig markering av den nya eran. Nya medicinska områden tillkom under Bengts ordförandeskap, såsom kranskärlskirurgi av hög kvalitet. Under slutet av 1980-talet utfördes helt komplikationsfritt omkring 5 000 by-pass operationer. Samtidigt inleddes IVF (”provrörsbefruktning”), dialysverksamhet och ögonkirurgi. Under början av 1990-talet upprustades den radiologiska verksamheten kraftfullt, en magnetkamera införskaffades och då tillkom också endoskopiverksamhet.

Åren 1985 – 1995 var en synnerligen expansiv period i Sophiahemmets historia. Det gamla sjukhemmet kom att omdanas till ett modernt sjukhus som kunde möta den nya tidens krav på modern teknik, samtidigt som Bengt starkt framhöll vikten av att grunden för all verksamhet vid Sophiahemmet var den förstklassiga omvårdnaden.

Bengt var verkligen en sann Sophiahemsvän, värd all uppskattning för sina avgörande insatser, sin vänlighet och stora ödmjukhet. Vi lyser frid över hans minne.

 
Prinsessan Christina,
Fru Magnuson
    Peder Bonde     Per Lundberg
Hedersordförande i 
Sophiahemmet, ideell förening
    fd styrelseledamot 
Sophiahemmet AB och fd vice ordförande i Investor AB
    Ordförande i 
Sophiahemmet,    
ideell förening

 

Publicerad: 2009-06-05
  Skriv ut        Kommentera sidan
 © Sophiahemmet   Valhallavägen 91   Stockholm   Telefon 08-406 20 00   Kontakt   Information